Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας

Ενέργειες Αγοραστή
1. Υποβολή Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης.
Η Δήλωση αυτή συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ. που ανήκει το ακίνητο. Εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού, αντί του φύλλου υπολογισμού αξίας, συνυποβάλλεται Αναλυτικό Δελτίο και η αξία του ακινήτου εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2. Σε περίπτωση Απαλλαγής Φόρου για πρώτη κατοικία, ο αγοραστής προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ακόμη κι αν είναι άγαμος).
  • Αντίγραφο της Φορολογικής του Δήλωσης των δύο τελευταίων ετών.
  • Αντίγραφο από το έντυπο Ε-9, επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του. Αν δεν υπάρχει, υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει Ε-9.

Ενέργειες Πωλητή - Δικαιολογητικά Μεταβίβασης
Ο Πωλητής πριν την υπογραφή του Συμβολαίου, υποχρεούται να προσκομίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

ΑΠΟ Δ.O.Y ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Φορολογική ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ των τελευταίων πέντε (5) ετών, με αιτία «μεταβίβαση με επαχθή αιτία».

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

  • Βεβαίωση μηχανικού Ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας μετά την 1η Οκτωβρίου 2021 ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου.
  • Εάν υπάρχουν τακτοποιήσεις, εξοφλημένη υπαγωγή στο νόμο και κάτοψη που δείχνει την αυθαιρεσία και έχει σημείωση του μηχανικού ότι είναι ταυτόσημη με αυτή που αναρτήθηκε στο ΤΕΕ.
  • Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

ΑΠΟ ΔΗΜΟ
Βεβαίωση Τ.Α.Π.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο.

ΑΠΟ ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Εάν είναι μισθωμένο το ακίνητο, το σχετικό μισθωτήριο.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του πωλητή + επάγγελμα+ Δ/νση κατοικίας + ΑΦΜ + Δ.Ο.Υ.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του αγοραστή + επάγγελμα + Δ/νση Κατοικίας+ ΑΦΜ + Δ.Ο.Υ.